Charitní pečovatelská služba

Kontakt

Zuzana Soukupová
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
mobil: 731 003 394
 

Poslání

Posláním CHPS je umožnit seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí a zajistit jim pomoc v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby prožívali důstojný život podle svých potřeb. Služba je poskytována v domácnostech ve Svitavách a okolních obcích nebo ve středisku hygieny osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby.

Cíle

 • poskytovat službu v souladu s potřebami klientů
 • podpořit klienty při péči o vlastní osobu a domácnost
 • podpořit klienty v udržení stávajících zájmů
 • podpořit klienty ve zlepšení nebo zachování stávající soběstačnosti

Okruh osob

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

Poskytujeme služby osobám od 19 let.

Zásady poskytování služeb

 • zásada partnerství - pracovníci přistupují ke klientovi jako k rovnocennému partnerovi a tak s ním i jednají
 • zásada vlastního rozhodování – klient je podporován v uplatňování vlastní vůle a sám rozhoduje o průběhu služby, přičemž se přihlíží k provozním možnostem
 • zásada respektování důstojnosti – respektování klienta jako jedinečné lidské bytosti bez ohledu na věk, sociální postavení a zdravotní stav
 • zásada respektování soukromí - při poskytování péče se přihlíží ke klientovým zvyklostem a jeho domácím pravidlům
 • zásada křesťanských hodnot – přístup pracovníků CHPS je založen na křesťanských hodnotách (pravda, svoboda, spravedlnost a láska)

Zásady vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty.

Zásady poskytování služby vychází z Etického kodexu Charity Svitavy a Kodexu Charity ČR.

Kapacita

roční kapacita terénní formy: 90 klientů / rok

okamžitá kapacita terénní formy:

pracovní dny 

6.00 – 13.00 hod.

5 klientů

pracovní dny

13.00 – 22.00 hod.

1 klient

víkendy a svátky

6.00 – 22.00 hod.

1 klient

Kapacita ambulantní formy: 2 klienti / den

Provoz

Forma poskytování pečovatelské služby je terénní a ambulantní.

Provoz terénní formy je zajištěn denně, tedy včetně víkendů a svátků od 6.00 do 22.00 hod. Ambulantní služba je zajištěna v pracovní dny od 9.00 – 13.00 hod. v budově Světlanka, kde Charita Svitavy provozuje centrum denních služeb.

Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12.00 hod. V tuto dobu se zájemci mohou informovat o činnosti CHPS.

Poskytované služby

CHPS poskytuje úkony podle § 37 odst. 2 a § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

Působnost

Brněnec (Podlesí, Moravská Chrastová, Chrastová Lhota), Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Koclířov (Hřebeč), Kukle, Opatov, Opatovec, Pohledy (Horní Hynčina), Radiměř, Rudná, Sklené, Svitavy, Vendolí, Želivsko (Horákova Lhota).

Informace pro zájemce o sociální službu

V případě zájmu o naši službu nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přijít osobně na níže uvedenou adresu. Můžete si stáhnout informace o poskytované službě.

Stížnosti na poskytování služby

Postup při řešení stížností je ke stažení zde.

Kontakty pro případ podání stížnosti jsou ke stažení zde.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Informace o Charitní pečovatelské službě v Registru poskytovatelů sociálních služeb najdete zde.