Charitní pečovatelská služba

CHPS

 

Kontakt

Zuzana Soukupová
Felberova 715/31, 568 02 Svitavy
mobil: 731 003 394
 

Poslání

Posláním CHPS je umožnit osobám a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zůstat ve svém domácím prostředí a zajistit jim pomoc v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby prožívaly důstojný život podle svých potřeb.

Cíle

 • poskytovat službu v souladu s potřebami uživatelů,
 • podpořit uživatele při péči o vlastní osobu a domácnost,
 • podpořit uživatele v udržení stávajících zájmů,
 • podpořit uživatele ve zlepšení nebo zachování stávající soběstačnosti.

Okruh osob

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je poskytována v domácnostech ve Svitavách a okolních obcích nebo ve střediscích hygieny.

Zásady poskytování služeb

 • zásada partnerství - pracovníci přistupují ke klientovi jako k rovnocennému partnerovi a tak s ním i jednají
 • zásada vlastního rozhodování – klient je podporován v uplatňování vlastní vůle a sám rozhoduje o průběhu služby, přičemž se přihlíží k provozním možnostem
 • zásada respektování důstojnosti – respektování klienta jako jedinečné lidské bytosti bez ohledu na věk, sociální postavení a zdravotní stav
 • zásada respektování soukromí - při poskytování péče se přihlíží ke klientovým zvyklostem a jeho domácím pravidlům
 • zásada křesťanských hodnot – přístup pracovníků CHPS je založen na křesťanských hodnotách (pravda, svoboda, spravedlnost a láska)

Zásady vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s klienty.

Zásady vyjadřují hodnoty, kterými se řídí naši pracovníci při práci s uživateli. Zásady poskytování služby vychází z Etického kodexu Charity Svitavy, Kodexu Charity ČR, Etického kodexu pro členské organizace Caritas Internationalis a Etického kodexu pro pracovníky členských organizací Caritas Internationalis.

Prostředí a podmínky poskytované služby

CHPS poskytuje své služby v domácnosti klienta a dále, podle nasmlouvaných úkonů, na orgánech veřejné moci a v institucích poskytujících veřejné služby.   

CHPS poskytuje své služby (pomoc při osobní hygieně) také v bezbariérových koupelnách: v budově Světlanka na Jungmannově ulici 1558/6 ve Svitavách, kde Charita Svitavy provozuje centrum denních služeb. Další koupelna je v budově DPS na ulici Felberova 715/31 ve Svitavách a poslední koupelna je na ulici Zahradní 307, v Březové nad Svitavou.  

Jedná se o ambulantní formu služby. Poskytnutí pomoci při osobní hygieně je přizpůsobeno časovému harmonogramu dané koupelny, který vyhovuje provozním potřebám centra denních služeb i CHPS. Přístup do koupelen je bezbariérový, koupelny jsou vybaveny vanou s hydraulickým zvedákem, sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Vše je přístupné také pro klienty s omezenou schopností pohybu a pro klienty na vozíku.  

Jednání se zájemcem o službu probíhá v jeho domácnosti. K prvnímu kontaktu se zájemcem dojde zpravidla telefonicky, případně může dojít k osobnímu prvnímu kontaktu s rodinnými příslušníky zájemce, a to v sídle CHPS v konzultační místnosti.  

Služby jsou zajištěny podle týdenního Harmonogramu práce, který je dle potřeby aktualizován. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb jednotlivých klientů

Kapacita

Roční kapacita terénní formy: 200 uživatelů

Okamžitá kapacita terénní formy:

pracovní dny 

6.00 – 13.00 hod.

8 uživatelů

pracovní dny

13.00 – 22.00 hod.

2 uživatelé

víkendy a svátky

6.00 – 22.00 hod.

2 uživatelé

Denní kapacita ambulantní formy: 7 uživatelů / den

Provoz

Informace o službě v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hod.

Forma poskytování CHPS je terénní a ambulantní.

Provoz terénní služby:

Denně včetně víkendů a svátků od 6.00 do 22:00 hod.

Provoz ambulantní služby:

V pracovní dny od 6:30 do 21:00 hod. na adresách

 • Felberova 715/31, Svitavy,
 • Jungmannova 1558/6, Svitavy
 • Zahradní 307, Březová nad Svitavou

Poskytované služby

CHPS poskytuje úkony podle § 37 odst. 2 a § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

Působnost

Brněnec (Podlesí, Moravská Chrastová, Chrastová Lhota), Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Koclířov (Hřebeč), Kukle, Opatov, Opatovec, Pohledy (Horní Hynčina), Radiměř, Rudná, Sklené, Svitavy, Vendolí, Želivsko (Horákova Lhota).

Informace pro zájemce o sociální službu

V případě zájmu o naši službu nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přijít osobně na výše uvedenou adresu. Můžete si stáhnout informace o poskytované službě.

Stížnosti na poskytování služby

Postup při řešení stížností je ke stažení zde.

Kontakty pro případ podání stížnosti jsou ke stažení zde.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Informace o Charitní pečovatelské službě v Registru poskytovatelů sociálních služeb najdete zde.