Domácí zdravotní péče

Kontakt

Vrchní sestra:
Stanislava Bočková
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
mobil: 732 846 644
e-mail: stanislava.bockova@svitavy.charita.cz
 
Charita Svitavy působí v následujících městech a obcích:

Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Koclířov, Kukle, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rudná, Sklené, Svitavy, Vendolí, Želivsko

mapa okres svitavy

Poskytujeme ošetřovatelskou a paliativní péči nemocným na Svitavsku.

 

Jak to funguje?

Ošetřovatelskou a paliativní zdravotní péči indikuje praktický lékař, nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Na základě této indikace je zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou. Dle zdravotního stavu nemocného, může sestra provést 3 ošetřovatelské návštěvy za den (do rozsahu maximálně 3 hodin). Při paliativní péči může být díky tzv. signálnímu kódu ošetřovacích návštěv sester u pacienta více a nejsou časově omezené, směrodatná je aktuální potřeba člověka a indikace lékaře.

Paliativní péče bude dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků.

Kdo péči poskytuje?

Ošetřovatelskou a paliativní péči zajišťují  všeobecné sestry, všechny mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Všechny sestry se nadále odborně vzdělávají – certifikované kurzy, semináře, přednášky s odbornou tematikou a odborné stáže.

Ošetřovatelská péče

Domácí ošetřovatelská péče je odborná zdravotní služba poskytovaná nemocným v jejich domácím prostředí. Služba je určena nemocným, kteří potřebují zdravotní péči, sami nejsou schopni si ji zajistit nebo nejsou natolik pohybliví, aby docházeli na ošetření k praktickému či jinému odbornému lékaři, ale přitom jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici.

K základním činnostem sester v domácí zdravotní péči patří:

 • ošetřování proleženin, bércových vředů, pooperačních a jiných ran,
 • odběry biologického materiálu k vyšetření, měření hladiny krevního cukru (glykemie) glukometrem,
 • aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., inzulínu, infuzí, zaučení v aplikaci inzulínu, Fraxiparinu, příprava léků,
 • při podávání infuzní terapie nebo injekčních léčiv možnost podávání lineárním dávkovačem nebo infuzní pumpou,
 • péče o permanentní katetry, výměna permanentního katetru u žen,
 • péče o různé druhy stomií (kolostomie, ileostomie, urostomie, tracheostomie, aj.), včetně péče o PEG, edukace pacienta nebo rodiny v péči,
 • zaučení rodinných příslušníků v ošetřovatelské péči o pacienta,
 • ošetřovatelská rehabilitace – po operacích, úrazech, CMP (cévních mozkových příhodách), u pacientů s roztroušenou sklerózou, aj.,
 • sledování fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty, saturace,
 • ošetřovatelská péče o pacienty s venozním portem,
 • oxygenoterapie, zapůjčení oxygenátoru, i přenosné kyslíkové lahve,
 • další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře.

Paliativní péče

Paliativní péče se týká tišení bolesti a mírnění tělesného a duševního utrpení. Je určena nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců. Zhruba 80 % lidí si přeje umřít doma, naproti tomu ale 70 % lidí v této zemi umírá v nemocnicích. Lidé se na umírání nejvíce obávají ztráty důstojnosti, bolesti, odloučení od blízkých a osamocení. A právě toto jsou oblasti, na které se domácí paliativní péče zaměřuje.

Kromě činností uvedených u ošetřovatelské péče poskytujeme:

 • péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci (péči o umírající pacienty).

Podmínky zavedení paliativní péče:

 • Nemocný si přeje paliativní péči v domácím prostředí.
 • Ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci nemocného.
 • Domácí zázemí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit u nás.
 • Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit nemocnému základní životní potřeby – stravu, pitný režim, polohovaní a hygienu. V dohledu nad nemocným a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci Charitní pečovatelská služba.

Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:

 • sociální pracovnice – základní sociální poradenství
 • zdravotní sestry – ošetřovatelská péče, hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
 • pečovatelky – sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku CHPS
 • pastorační asistentka
 • dobrovolníci
 • psycholožka

Spolupracujeme s:

 • praktickými lékaři, odbornými lékaři
 • duchovními – spirituální pomoc

https://www.youtube.com/watch?v=EuOBvGs_4Xs

https://www.youtube.com/watch?v=p-nhwVpEEtA