Světlanka - centrum denních služeb

Ve Světlance - centru denních služeb uplatňujeme empowermentní přístup.

O zásadách empowermentu si přečtěte zde.

Veřejné prohlášení – postoj k oblasti sexuality a vztahů uživatelů v rámci služeb Charity Svitavy.pdf

Kontakt

Mgr. Eva Šolcová
Felberova 715/31, 568 02, Svitavy
e-mail: Y_FjGKin4mnFaW7%WkvDRW7r
mobil: 731 646 945

Poslání

Posláním CDS je přispět ke kvalitě života dospělých lidí se zdravotním postižením, osob s chronickým onemocněním a seniorů. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit část dne mimo svou domácnost a dle zásad individuálního přístupu jim poskytnout přiměřenou podporu a potřebnou péči v těchto oblastech:

 • osobní hygiena a stravování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • rozvoj, upevnění a udržení motoriky, myšlení, paměti a praktických dovedností,
 • navazování, udržení a rozvíjení sociálních vztahů.

Cílem CDS je:

 • Klient, který má naplněny individuální potřeby v oblasti hygieny a stravování.
 • Klient, který rozvíjí, upevňuje a udržuje své individuální schopnosti a praktické dovednosti, které vedou k jeho soběstačnosti
 • Klient, který se orientuje v běžném společenském prostředí a je jeho součástí.
 • Klient, který navazuje, udržuje a rozvíjí sociální vztahy.
 • Klient, který využívá svá práva, samostatně se rozhoduje, obstarává si své osobní záležitosti a rozvíjí schopnost komunikace.
 • Klient, který je spokojený, smysluplně tráví čas, zná své schopnosti a možnosti a využívá je.

Okruh osob

 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • senioři.

Službu poskytujeme osobám nad 19 let.

Služba není poskytována osobám:

 • které vyžadují nepřetržitou péči na lůžku
 • které nejsou schopny pobytu v kolektivu
 • které mají duševní onemocnění v nekompenzovaném stavu
 • které potřebují takovou míru podpory v komunikaci, kterou není služba schopna zajistit

Organizačně je služba rozdělena do dvou skupin a pracovních týmů. Jednu skupinu tvoří senioři a druhou osoby se zdravotním postižením.

Denní kapacita: 32 klientů

Zásady poskytování služeb

Důstojnost - každý člověk, nezávisle na svém psychickém, morálním, sociálním a fyzickém stavu, je jedinečnou osobou, jíž přísluší nezcizitelná a nemanipulovatelná důstojnost.

Respekt - ke každému člověku přistupujeme individuálně, s respektem k jedinečnosti jeho potřeb, projevů a vůle a zároveň usilujeme o společné dobro skupiny, založené na respektu k právům, potřebám a hranicím druhých.

Přiměřená podpora - Každý člověk má právo být samostatný, aktivní a odpovědný. Podporujeme a motivujeme klienty k rozvíjení vlastních zdrojů a zároveň jim nabízíme podporu a pomoc tam, kde ji potřebují.

Partnerství - usilujeme o co největší aktivní zapojení klientů do spolurozhodování o chodu služby.

Kvalita - usilujeme o kvalitu poskytované služby, která je dána nejen profesionální a odbornou péčí, ale také přístupem založeným na křesťansko- etickém základě.

Zásady poskytování služby vychází z Kodexu Charity ČR.

Poskytované služby

Klientům jsou na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37, odst. 2 a § 45 nabízeny tyto činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství

Klientům nabízíme stravování v rozsahu oběda, dopolední a odpolední svačiny. Dále organizace poskytuje klientům v případě zájmu dopravu do zařízení a zpět a pastoraci.

Adresa sídla CDS - Světlanka

   Felberova 715/31, 56802 Svitavy

Adresa odloučeného pracoviště – sídlo výtvarného ateliéru,  dřevodílny a šicí dílny CDS

   Polní 354/2, 568 02 Svitavy

Provoz v CDS

   PO - PÁ             7:00 - 16:00 hod.

Úřední hodiny v sídle CDS - Světlanka

   PO                     8:00 – 15.00 hod.

Informace pro zájemce o sociální službu

V případě zájmu o naši službu nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přijít osobně na výše uvedenou adresu. Zde si můžete stáhnout všechny informace  pro zájemce