Empowerment

 

Empowermentní přístup v CDS na Světlance, aneb podporujeme klienty v objevování jejich vlastní síly

Našim záměrem je podporovat klienty k větší soběstačnosti a samostatnosti. Snažíme se změnit názor společnosti, že o lidi s postižením je třeba výhradně pečovat a držet je v ochranné bublině. Taková bublina pak vede k závislosti a vytváří stagnaci, strach z běžných rizik a izolaci, jak u osob se zdravotním postižením, tak v rodině, i ve společnosti obecně.

 Snažíme se o maximální možné zapojení a posílení klienta a to s ohledem na:

Schopnosti a dovednosti klienta, které je schopen aktivně vykonávat

 • Podporujeme klienta, aby se z jeho přirozených schopností rozvinuly konkrétní dovednosti, které bude aktivně samostatně používat s co nejmenší závislostí na okolí.
 • Zaměřujeme se na nácvik domácích prací, samostatnost v oblasti hygieny, v oblékání a v dalších situacích, se kterými se klient setkává v běžném životě (příprava jednoduchých jídel, umývání nádobí, odnos a třídění odpadků, vyhledávání informací na počítači, …). K určeným činnostem vytváříme srozumitelné pracovní postupy (textové i obrázkové).
 • Činnosti vykonáváme pravidelně a postupně po jednotlivých úkonech, aby došlo k jejich lepšímu osvojení a aby se tak staly součástí klientova každodenního života.
 • Klienta nepřepečováváme, tedy neděláme věci za něj, protože jednostranná péče vede k útlumu nebo i ztrátě nabytých dovedností a k závislosti klienta na péči.

Míra rizika

 • Rizika jsou součástí každodenního života a bez jejich podstupování bychom nemohli ani ráno vstát z postele. I osoby se zdravotním postižením i senioři mají právo podstupovat přiměřená rizika, která přináší ponaučení, příležitost ke zlepšení, a tedy i posun.
 • Pracovníci dbají na to, aby si klient byl vědom toho, která rizika jsou podstupitelná a která ne. Nepodstupitelná rizika jsou taková, která nevedou k učení a mohou klienta ohrozit výrazně na zdraví nebo i na životě.

 Úroveň kompetencí

 • Když hledáme míru klientových kompetencí, hledáme odpověď na otázky: „Může klient tuto činnost vykonávat, má dostačující schopnosti a dovednosti? A je mu v jeho životě umožněno, aby tyto schopnosti a dovednosti používal?“
 • Pracujeme s klientem tak, abychom mohli pozorovat jeho aktuální schopnosti a zkoušíme různé cesty, které nám i klientovi tyto schopnosti dokážou odhalit. Míra schopností se může lišit a také měnit s ohledem na stav nebo věk klienta. Co možná nejobjektivnějším úhlem náhledu na aktuální stav s klientem určujeme, které úkony zvládá a které ne, tedy kde stačí podpora a kde už je třeba péče.
 • Následně se ptáme, zda má klient možnost tyto úkony a činnosti ve svém životě opravdu provádět a své schopnosti tak aktivně používat a rozvíjet, ale také zda klient tuto možnost přijal a umí s ní reálně pracovat.

 Co největší možnosti rozhodování a přebírání odpovědnosti

 • Možnost volby a následné pocítění všech důsledků rozhodnutí (tedy i těch s negativním dopadem) podporuje klientův seberozvoj, pocit svobody a zejména odpovědnosti za vlastní život.
 • Pokud člověk o něčem může rozhodovat, přebírá za to odpovědnost a to vede k jeho aktivizaci.

Klienti ani rodinní příslušníci se nemusí bát náhlých změn a výkyvů. Naše společné kroky jsou pozvolné, postupné, s ohledem na osobnost a míru samostatnosti každého klienta. Tento způsob podpory lidí je vhodný i pro osoby s vyšší mírou postižení, každý umí rozlišit mezi libostí a nelibostí a s touto dovedností volby se dá velice dobře pracovat.

Empowermentní přístup je investice do budoucna. Informovanost, možnost volby, odpovědnost, zapojení a posílení lidí se zdravotním postižením omezuje předsudky a strachy společnosti a umožní jejich opravdové a upřímné přijetí. Přejeme si, aby naši klienti byli v rámci svých aktuálních možností co nejvíce samostatní, kompetenčně rozvinutí a nezávislí na péči, kterou nepotřebují.

aaa