Charita Svitavy se s odvahou rozhodla „vyfičet ze zajetých kolejí“  #Sodvahou
15. října 2021 Tiskové zprávy

Charita Svitavy se s odvahou rozhodla „vyfičet ze zajetých kolejí“ #Sodvahou

Po roce práce jsou vidět výsledky!

Tisková zpráva

Od září 2020 začala Charita Svitavy systematicky pracovat na svém posílení a zkvalitnění práce v rámci projektu Posílená Charita – Vyfič ze zajetých kolejí! Odpovídá to jejím zásadám, tedy důrazu na kvalitu, odbornost a zaměření na člověka. Charita se chce stát organizací, která má vizi, na všech úrovních pracuje empowermentně a která je otevřená novým přístupům sociální práce.

Charita pro ten účel vytvořila posilující a vzdělávací plán na dva roky a přizvala ke spolupráci zkušenou organizaci Skok do života, tým lektorů, konzultantů a dalších odborníků. Nyní je projekt přesně v polovině. Jak se v uplynulém roce podařilo organizaci posilovat? Dělo a děje se to na několika úrovních.

Charita se zaměřila na strukturu a procesy, kvalitu řízení, komunikaci a dokumentaci organizace jako takové. Začala pracovat na strategiích své práce do budoucna a na plánech, jak svou práci a záměry komunikovat svému okolí. To je základ, na který se může stavět vše další.  Využila k tomu vstupní audit kvality řízení a procesů, strategické plánování a vytvořila svou PR a FR strategii. Přizvanými odborníky byli Petr Machálek a organizace Tudytam.

Metodická a konzultační práce se pak týkala samotných sociálních služeb, které Charita Svitavy poskytuje. Začaly se tvořit aktualizované a nové dokumenty a přístupové kodexy, v nichž je ukotven empowermentní přístup, takže podporují samostatnost a zodpovědnost pracovníků i klientů, s akcentem na jejich práva a zodpovědnost. Díky organizaci Skok do života se centrum denních služeb seznámilo a zaměřilo na metodické ukotvení efektivního tréninku, který povede k rozvoji samostatnosti a přípravě na samostatný život klientů se zdravotním postižením. Kromě partnerského Skoku zde nejvíce Charitu podpořili Jiří Vlček a Petr Eisner a další.

Stěžejní část posilující práce se odehrává při práci s týmem. Vyškolený, kompetentní a aktivní tým je základem, na kterém může organizace vystavět kvalitní sociální práci a tím potažmo zvýšit kvalitu života klientů. Posilujících aktivit absolvovali pracovníci Charity několik. Například cílené vzdělávací kurzy, workshopy, supervize, empowerment koučovací výcvik nebo stáže u partnerské organizace. To vše jim dodává nejen potřebné informace, ale také formuje jejich postoje a hodnoty, učí je nacházet a rozvíjet další dovednosti a nacházet vlastní zdroje.

Práce a aktivity v rámci projektu byly a jsou pro Charitu Svitavy nadstavbou ke každodenní práci. Ačkoliv to bylo mnohdy náročné a účast v projektu kladla na zaměstnance zvýšené nároky, již nyní se ukazuje, že se jedná o velmi dobře investovaný čas a úsilí.

Při evaluačním setkání, na kterém pracovníci Charity představili přehled a výsledky své roční práce, bylo zřejmé, kolik práce odvedli, jaké změny již nyní uskutečnili a „jak moc vyrostli“. Další rok práce je před nimi ale již nyní se zdá, že jejich projektový záměr stát se organizací, která nejen obstojí a rozvine se, ale může být průkopníkem empowermentího přístupu k znevýhodněným osobám, byl uchopen za správný konec.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska.

aaa